Stadgar

Gällande fr.o.m. 2010-02-24

 

1       NAMN
Föreningens namn är ASPÅS BYALAG

2       ÄNDAMÅL
Föreningen är idéell och har som ändamål att tillvarata byns och bybornas gemensamma intressen och verka för byns utveckling.
Föreningen skall vidare ordna och underhålla väglyset inom Aspås by samt ansvara för driften och förvaltningen av samlingslokalen, Aspåsgården.

3       MEDLEMMAR
Alla mantalsskrivna bybor samt fastighetsägare i byn är medlemmar i byföreningen.
Geografiskt omfattar byföreningen: Gärde, Gräfte, Lien, Nygården, Östra Nygården, Rehn, Storgården, Tand och Trången.

4       ÅRSAVGIFT
Varje hushåll betalar årsavgift enligt årsmötesbeslut.

5       STYRELSE
För byföreningen skall finnas en styrelse med säte i Aspås, Krokoms kommun.
Styrelsen består av tretton ledamöter.
Årsmötet väljer styrelse och utser Ordförande samt Kassör. Styrelsen utser inom sig personer för olika funktioner, såsom sekreterare m.fl.
Samtliga styrelseledamöter väljs på två år. Vid kommande årsmöten väljs ledamöterna växelvis. Då ledamot avgår under pågående valperiod skall fyllnadsval göras vid kommande årsmöte.

6       STYRELSENS ARBETSFORMER OCH UPPGIFTER
Minst halva antalet styrelseledamöter skall vara närvarande för att ett styrelsemöte skall vara beslutsmässigt.
Vid lika röstetal avgörs frågan med lottning om det gäller personval. I andra frågor gäller den mening som stöds av ordföranden.
Reservation får anföras av ledamot före mötets slut.

Styrelsemöten skall protokolljusteras av ordföranden jämte därtill utsedd ledamot.
Av protokollen skall framgå datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärenden, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.
Styrelsen skall förvalta byföreningens gemensamma tillgångar och föra ekonomisk redovisning.

Till årsmötet skall avges förvaltningsberättelse över byföreningens verksamhet och ekonomi.
Styrelsen skall senast tjugo dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina handlingar till revisorerna.
Styrelsen är genensamt ansvariga för byföreningens kassa samt de handlingar som är inlämnade till styrelsen.
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning.

Av medlemsförteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.
Även ett flertal bybor har rätt att påkalla att styrelsen sammanträder om frågan det gäller kan anses vara av allmän karaktär.

7       REVISORER
Årsmötet skall välja två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år i taget.

8       TECKNARE FÖR FÖRENINGEN
Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig om inte annat anges i mötesbeslut.

9       VERKSAMHETSÅR
Byföreningens verksamhetsår omfattar
1 Januari – - 31 December.

10    ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas senast 1 mars efter utgången av verksamhetsåret.
Kallelse till årsmöte kungörs minst sju dagar före genom anslag på byns anslagstavlor samt genom utskick till hushållen.
Bybor kan lämna motion till årsmötet i ärenden som rör byföreningens verksamhet. Motion skall vara inkommen senast fjorton dagar före årsmötet.

11     MÖTEN
Styrelsen har att kalla Aspås Byalags medlemmar till extra möte när styrelsen finner det påkallat eller när ett flertal bybor så önskar.

12     ÄNDRING I STADGAR
Förslag till ändring eller tillägg i föreningens stadgar skall behandlas på två efter varandra följande årsmöten för beslut.

13     UPPLÖSNING
Upplösning av Aspås Byalag kan ske först efter beslut på två efter varandra följande årsmöten.
Tillgångarna skall tillfalla byn efter beslut på sista årsmötet